Приоритети и програма

Настоящото Трио председателства на Съвета на Европейския съюз, включващо Естония, България и Австрия, обхваща периода от 1 юли 2017 г. до 31 декември 2018 г.  Естония председателства Съвета през втората половина на 2017 г., последвана от България (януари-юни 2018 г.) и Австрия (юли-декември 2018 г.).

Въз основа на програмата и работата на предходните председателства, Българското председателство ще продължи да насърчава предоставянето на висококачествена и относима европейска статистика. Отчитайки нарастващите нужди на потребителите на статистически данни, Председателството ще се стреми да отговори на настоящите и възникващи предизвикателства пред Европейската статистическа система (ЕСС), като новите източници на данни/Big data, новите измерителни методи и средства/глобализацията, новите начини за комуникация, както и ограниченията пред финансовите и човешките ресурси. Българското председателство се ангажира да задълбочи инициативите, които целят да засилят прозрачността и общественото доверие в европейската статистика в съответствие с Визия 2020 за ЕСС и разискванията по приоритетите на ЕСС за периода след 2020 година. Председателството също така ще подкрепя модернизацията и повишаването на ефективността и качеството на ЕСС, заедно с намаляването на производствените разходи и тежестта върху респондентите.

Въз основа на напредъка, постигнат от Естонското председателство и предходните председателства на Съвета на ЕС, Българското председателство ще се стреми да приключи работата по предложенията за регламент относно:

  • създаването на обща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата, основани на индивидуални данни, събрани чрез извадки (IESS);
  • интегрираната статистика за земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011 (IFS);
  • хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент за БНД) и за отмяна на Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета и Регламент (ЕO, Евратом) № 1287/2003 на Съвета;
  • европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката (FRIBS);
  • териториалните типологии (Tercet);
  • статистиката за железопътния транспорт (преработен текст);
  • статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища (кодифициран текст).

За да постигне горепосочените цели, Българското председателство ще поддържа тясно сътрудничество с държавите членки, партньорите от триото, Европейския парламент и Комисията.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация